Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Pani/Pana praw. Znajdują się w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy płatności, zasady świadczenia Usługi hostingu a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych towarów, procedury reklamacyjnej i wszelkie inne informacje przepisane prawem.

§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator/Dostawca usługi hostingu – Klaudia Karkut- Wethacz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szczypta Smaku Bieszczady Klaudia Karkut-Wethacz, pod adresem Cisna 38-607, Żubracze 4/1A, NIP: 6881274604 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar.
 3. Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego szczyptasmakubieszczady.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient/Użytkownik/Odbiorca usługi hostingu– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, bądź która umieściła w Serwisie Treść.
 7. Konsument – zgodnie z art. konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupu Towarów.
 9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.
 10. Operator płatności –
 • Przelewy 24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 1. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej.
 4. Sklep Internetowy/Sklep/Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem https://szczyptasmakubieszczady.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów oraz udostępniania Treści w ramach Usługi hostingu.
 5. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.
 7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.
 8. Towar – wszystkie rzeczy ruchome, oferowane za pośrednictwem Sklepu.
 9. Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Towar, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.
 11. Płatność – uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online lub przy odbiorze osobistym towaru, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionego Towaru.
 12. System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).
 13. Treść – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w tym w formie tekstu, grafik, zdjęć w ramach Serwisu albo innych miejsc moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.
 14. Treść nielegalna – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 15. Odbiorca usługi – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi pośredniej hostingu, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej.
 16. Moderowanie treści – działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług Administratora, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 18. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.
 20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 22. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest
  Klaudia Karkut- Wethacz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szczypta Smaku Bieszczady Klaudia Karkut-Wethacz, pod adresem Cisna 38-607, Żubracze 4/1A, NIP: 6881274604 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2.  Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://szczyptasmakubieszczady.pl/ i na odpowiednich podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
  • adres e-mail: biuro@szczyptasmakubieszczady.pl
  • numer telefonu: +48 726 493 675
  • formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku.
 5. Sprzedawca jest jest podatnikiem VAT.
 6. Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
 7. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  • Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona);Nieumieszczania Spamu.
 11. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy towarów, grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, Formularzu Zamówienia, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 12. Zabrania się pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 13. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Towaru lub Treści Cyfrowej wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.
 14. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 15. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 16. Ceny, specyfika każdego Towaru, jego skład, cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
 17. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.
 18. Informacje dotyczące Towarów a w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 19. W Sklepie dostępne są Towary wymienione w ofercie udostępnionej w serwisie internetowym https://szczyptasmakubieszczady.pl/ w chwili składania zamówienia.

§3.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu to:
  1. Prezentacja Towarów;
  2. Umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia;
  3. Konto;
  4. Newsletter;
  5. wysyłanie i odbieranie wiadomości w Serwisie;
  6. umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu.
 2. W celu założenia indywidualnego Konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 3. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustawienie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.
 5. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
 6. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 7. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:
  1. Korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu;
  2. Korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom;
  3. Podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe;
  4. Przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 9. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia. Klient może również samodzielnie usunąć Konto w panelu.
 10. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z danej funkcjonalności np. śledzenie historii zamówień, złożenie zamówienia.

§4. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary potrzebne są:
  1. Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);
  2. Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  3. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 4. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

§5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW

 1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepu bądź za pośrednictwem usługi Konto wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa).
 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:
  1. Dodał Towar do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanym Towarze przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. Przeszedł do opłacenia zamówienia, klikając przycisk „Przejdź do zamówienia”;
  3. Wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane;
  4. Wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie;
  5. Wybrał sposób dostawy z dostępnych w Sklepie;
  6. Akceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
  7. Wybrał przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie.
 4. Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  3. numeru telefonu,
  4. adresu e-mail,
  5. opcjonalnie: nazwy oraz danych firmy
 6. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 7. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie innego adresu wysyłki na stronie na którą zostanie przekierowany.
 8. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
 9. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.
 10. W sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez niego adres e‑mail lub przesłana wraz z zamówionym towarem w paczce na co Klient wyraża zgodę.
 11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.
 13. Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 14. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 16. Klient może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany Użytkownik, przy czym zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.

§6. CENY TOWARÓW

 1. Ceny Towarów zamieszczone w Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co oznaczam, że zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towarów są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki ceny.
 6. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

§7. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ OPŁATA ZA DOSTAWĘ ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy.
 2. Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. Przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na numer rachunku bankowego 34 1020 2980 0000 2502 0089 7421 w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia.
  2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedawcy. Towar zostanie wydany po otrzymaniu płatności przy odbiorze;
  3. Przelewem elektronicznym – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;
  4. Płatność BLIK za pośrednictwem serwisu, który dostarcza Operator Płatności.
 3. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura VAT (imienna bądź na firmę).
 5. Reklamacje – Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.

§8. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Dostępne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa i płatności” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 4. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 1 do 14 dni roboczych od momentu licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 6. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
  1. Paczkomaty;
  2. Przesyłka kurierska;
  3. Odbiór osobisty.
 7. Zamówienie będzie czekało na odbiór w Sklepie stacjonarnym bezterminowo. Zostanie wydane po przedłożeniu Sprzedawcy bądź jego pracownikowi numeru zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 9. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 10. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 11. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem §9 ust. 17 Regulaminu i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty określone poniżej.
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu przesyłki.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w posiadanie Towaru.
 4. Gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 5. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Przykładowa treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, niezwłocznie, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 9. Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Szczypta Smaku Bieszczady Żubracze 4/1A, 38-607 Cisna.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem poniższych regulacji.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy).
 14. Konsument lub Klient na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 16. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.  
 17. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów zakupionych przez Klienta (rękojmia).
 2. Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail: biuro@szczyptasmakubieszczady.pl lub adres tradycyjny: Żubracze 4/1A, 38-607 Cisna.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji. Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 5. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 6. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 7. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.
 11. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.
 13. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.
 14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 15. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 17. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 18. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 19. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 20. W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

§11. GWARANCJA

 1. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: biuro@szczyptasmakubieszczady.pl
 2. Wszystkie zakupione towary w Sklepie są fabrycznie nowe i posiada 6 miesięczną gwarancję, jednakże nie dłuższą niż termin przydatności do użycia lub spożycia.
 3. Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny lub wymianę Towaru na nowy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym postępowaniu na jego na adres e-mail.
 5. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Towaru.

§12. OPINIE PREZENTOWANE W SKLEPIE

 1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane przez niego opinię pochodzą wyłącznie od osób, które skorzystały z Usług.
 2. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie opinie na temat Towarów i Usług zamieszczone na stronie Sklepu oraz w mediach społecznościowych Sklepu pochodzą jedynie od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie.
 3. Klienci mają możliwość pozostawienia opinii o Towarach i Usługach i w tym celu mogą taką opinię wystawić wysyłając wiadomość e-mail bądź za pośrednictwem usługi Opinię w Sklepie.
 4. Opinie prezentowane w Sklepie weryfikowane są przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca kontaktuje się z autorami opinii, które są dla niego niezrozumiałe lub budzą wątpliwości i podejrzenia, iż nie pochodzą od jego klientów.
 5. Sprzedawca nie wykorzystuje opinii, które zostały kupione, sponsorowane lub uzyskane w drodze wymiany handlowej. Nie ma również prawa do publikowania lub zlecania publikacji fałszywych opinii lub rekomendacji, ani do zmieniania istniejących opinii lub rekomendacji w celu promowania swoich produktów lub usług cyfrowych w sklepie.
 6. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 7. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. Bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  2. Na temat Produktów, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył;
  3. Wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. Naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  5. Przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia/obniżenia oceny Produktu.

I Usługa pośrednia hostingu

 1. Administrator jest dostawcą Usługi pośredniej hostingu (dalej jako: Usługa hostingu) w rozumieniu DSA tj. polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.
 2. Usługa hostingu polega na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak:
  1. Komentarze pod wpisem blogowym,
  2. dodania postu na forum,
  3. uzupełnienia profilu użytkownika o określone informacje,
  4. opinie i oceny,
  5. wysyłanie wiadomości w ogólnie dostępnym czacie,
  6. udostępniania informacji w ramach wirtualnej wizytówki o sobie bądź o swojej działalności w tym danych personalnych, zdjęcia profilowego
 3. Administrator świadczy również Usługę hostingu w ramach jego kont/grup dostępnych w mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram/Facebook/TikTok po adresem Szczypta Smaku Bieszczady, która to usługa umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami, dodawanie postów, dodawanie ocen i opinii.
 4. Administrator stosuje procedury, które umożliwiają dowolnej osobie zgłoszenie Treści, które dana osoba lub dany pomiot uważają za nielegalne oraz niezgodne z Regulaminem.
 5. Administrator wyznacza elektroniczny punkt kontaktowy o którym mowa w art. 11 i 12 DSA związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych oraz przez Użytkowników do bezpośredniej i szybkiej komunikacji: biuro@szczyptasmakubieszczady.pl
 6. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

II Zasady moderacji Treści, procedura zgłaszania niedozwolonych Treści oraz procedura odwoławcza.

 1. Administrator w ramach Serwisu może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników.
 2. Administrator informuje Użytkownika, który umieścił daną Treść o jej moderacji wraz z uzasadnieniem, o ile Administrator dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się Użytkownikiem.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści:
  1. które są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego,
  2. które mają na celu promocje działań Użytkownika, służą i polegają w szczególności na zamieszczanie reklam oraz promowanie produktów, usług,
  3. które nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek osób trzecich bądź innych istot żywych,
  4. zniesławiających, znieważających, naruszających dobra osobiste jakąkolwiek osoby trzeciej,
  5. o charakterze nieprawdziwym, naruszającym dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.
 4. Każda przesłana Treść nie jest poddawany automatycznej ocenie pod kątem niedozwolonych Treści.
 5. Jeśli Użytkownik Serwisu natknie się na Treść w jego ocenie niedozwoloną bądź niezgodną z Regulaminem w tym np. Treść nielegalną nawołującą do nienawiści, ma możliwość zgłoszenia tego faktu Administratorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@szczyptasmakubieszczady.pl bądź skorzystania z formularza zgłoszenia, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. wyjaśnienie powodów, dla których Osoba zgłaszająca zarzuca, że odpowiednie informacje stanowią Treść nielegalną,
  2. wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji Treści, takiej jak dokładny adres URL,
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia.
 7. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Osoby zgłaszającej, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła takiej Osobie zgłaszającej potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 8. Administrator powiadamia także bez zbędnej zwłoki Osobę zgłaszającą o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 9. Administrator rozpatrują wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach procedury zgłaszania Treści nielegalnych bądź Treści niezgodnych z Regulaminem oraz podejmują decyzje w odniesieniu do Treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności w terminie 14 dni. Administrator poinformuje jednocześnie czy korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 10. Przed wydaniem decyzji Administrator może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie wyjaśnień do zgłoszenia, jeśli jest to niezbędne do podjęcia decyzji.
 11. Administrator ma prawo podczas stwierdzenia naruszenia:
  1. Odmowa publikacji Treści,
  2. usunąć Treść,
  3. uniemożliwienie dostępu do Treści,
  4. demonetyzacji Treści,
  5. zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługi hostingu w całości lub w części dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
 12. Podjętej decyzji Administrator powiadamiania Osobę zgłaszającą oraz Użytkownika, który dopuścił się naruszenia bez zbędnej zwłoki.
 13. Użytkownik oraz Osoba zgłaszająca mogą odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni.
 14. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 15. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni
 16. Administrator informuje, że nie ma obowiązku monitorowania informacji, które Użytkownicy przekazują lub przechowują, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

III Współpraca z organami państwowymi

W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

IV Zakończenie korzystania z Usługi hostingu

Użytkownik ma prawo w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi hostingu. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z Usługi hostingu takich jak: usunięcie Konta Użytkownika, opuszczenie Grupy członkowskiej dostępnej w mediach społecznościowych, usunięcie udostępnionych przez siebie Treści bądź skontaktować się z Administratorem na wskazany adres mailowy podany wyżej.

V Zmiana Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach.
 2. Administrator poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z Usługi hostingu Administratora m.in. w przypadku zmiany przepisów prawa bądź zmiany zasad publikowania Treści.

§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Klaudia Karkut- Wethacz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szczypta Smaku Bieszczady Klaudia Karkut-Wethacz, pod adresem Cisna 38-607, Żubracze 4/1A, NIP: 6881274604 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. zwana w Regulaminie również Sprzedawcą.
 3. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: biuro@szczyptasmakubieszczady.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 4. Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
  2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 8. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.
 9. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 13. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 14. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności –https://szczyptasmakubieszczady.pl/polityka-prywatnosci/

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Link do polityki prywatności: https://szczyptasmakubieszczady.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu: https://szczyptasmakubieszczady.pl/regulamin-sklepu/